அம்மாவின் அன்பு அவள் ஊட்டிய பால் போல சுத்தமானது..!

      

எங்கள் பகுதியில் இந்த கைலியும்,

தாவணியும் பெருமை மிக்க ஆடைகளில் ஒன்று.

இதன் பூர்வீகம் இன்டோனிஷியா, மலாயா, சிங்கை, புரூனை யாகும்.

இதில் உயர்தரம், நடுத்தரம், சாதாரணம்

என மூன்று வகை உண்டு.

எங்கள் முன்னோர்களில் பெண்கள்

நடுத்தர வயதை அடைந்ததும் இந்த

ஆடையை விரும்பி அணிந்து கொள்வார்கள்..

 எனது பாலிய காலங்களில்…….

என் தாயாரின் வயதை அடைந்த வர்கள்

அனைவருமே இந்த ஆடையை அணிந்து

அன்பான தேவதைகளாக, அனைத்து

Continue reading “அம்மாவின் அன்பு அவள் ஊட்டிய பால் போல சுத்தமானது..!”

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

The Negative Image of Muslims


BY: BASHEER AHMED

Never before the Muslim Ummah, who once were at the forefront of science, technology, and innovation, had a lower esteem than the present time. The commonly held perspective contends that 9/11 destroyed the Muslim image. While that tragic incident was a major contributing factor to painting all Muslims with a broad brush as terrorists, there were forces in action to defame Muslims and the Muslim world long before that.

Orientalists like Bernard Lewis, and many before him, had openly attacked Muslims, referring them as terrorists and violent people. Unfortunately, Muslims did not get the platform to refute these blatant lies and allegations. The late Professor Edward Said, a Christian, wrote the only remarkable repudiation of these false contentions.

Continue reading “The Negative Image of Muslims”